Điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán từ 01/01/2017


...


Theo quy định của khoản 13, điều 3, chương I, Luật kế toán 88/2015/QH13 quy định:

“Kinh doanh dịch vụ kế toán là việc cung cấp dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng, lập báo cáo tài chính, tư vấn kế toán và các công việc khác thuộc nội dung công tác kế toán theo quy định của Luật này cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.”

Khoản 2, điều 59 Luật này cũng quy định:

“Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh dịch vụ kế toán khi bảo đảm các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật này và được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.”

Mặt khác, quy định tại điều khoản 1, điều 49, điều 50 Luật này:

“Đơn vị kế toán phải tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán.” (khoản 1 điều 49)

“Tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc quyết định thuê doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán theo đúng quy định của Luật này.” (khoản 1 điều 50)

Đồng thời tại điều 14, nghị định 105/2013/NĐ – CP quy định phạt vi phạm hành chính lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập:

“Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không tổ chức bộ máy kế toán; không bố trí người làm kế toán hoặc không thuê tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán làm kế toán theo quy định;

b) Bố trí người làm kế toán mà pháp luật quy định không được làm kế toán;

c) Bố trí người làm kế toán không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định;

d)Thuê tổ chức, cá nhân không đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề kế toán hoặc không đăng ký kinh doanh theo quy định, cung cấp dịch vụ kế toán cho đơn vị.”

Trước rất nhiều quy định về Luật kế toán mới như trên, việc một Doanh nghiệp mới thành lập hoặc doanh nghiệp hoạt động quy mô nhỏ cũng không thể nắm hết được quy định này.

Do vậy, việc lựa chọn một đối tác dịch vụ kế toán đúng và đủ điều kiện kinh doanh cho Doanh nghiệp hoặc tuyển dụng một kế toán chuyên nghiệp, có trách nhiệm để phụ trách bộ máy kế toán cho Doanh nghiệp là điều rất quan trọng.

Ban Lãnh đạo, Ban Giám đốc các Doanh nghiệp này cần xem kế toán và các công việc xử lý của kế toán là việc không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của mình, tránh để đến khi bị kiểm tra thanh tra thuế sau vài năm hoạt động mới rút kinh nghiệm thì tổn thất liên quan đến vấn đề hồ sơ kế toán, hồ sơ thuế, chứng từ, sổ sách, báo cáo tài chính là không thể khắc phục.