Điểm mới của Thông tư 13 thay thế Thông tư 16 về sản xuất sản phẩm phần mềm


...


Sản xuất sản phẩm phần mềm thuộc một trong các lĩnh vực được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

Căn cứ Khoản 1 Điều 11 và Khoản 1 Điều 12 của thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn về ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp có thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực sản xuất sản phẩm phần mềm :
- Được hưởng thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm đối với thu nhập từ sản xuất sản phẩm phần mềm.
- Được miễn thuế 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo đối với thu nhập từ sản xuất sản phẩm phần mềm.

Vậy tiêu chuẩn nào để được xác định là hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm để được hưởng ưu đãi thuế TNDN ?

Ngày 03 tháng 7 năm 2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 13/2020/TT-BTTTT (“Thông tư 13”) quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình, thay thế Thông tư 16/2014/TT-BTTTT (“Thông tư 16”). Thông tư 13 có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 8 năm 2020, và có những ảnh hưởng tới hoạt động của tổ chức và doanh nghiệp liên quan đến hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm.

Các điểm mới của Thông tư 13 so sánh với Thông tư 16 được tóm tắt dưới đây :

Nội dung

Thông tư 13

Thông tư 16

Điểm mới Thông tư 13

Phạm vi điều chỉnh

Xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thống nhất quy trình sản xuất phần mềm, các yêu cầu, tiêu chí để xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm.

Làm rõ mục đích của việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình là để xác định ưu đãi thuế TNDN.

Đối tượng áp dụng

- Cơ quan quản lý
- Tổ chức và doanh nghiệp

=> liên quan đến hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm

- Cơ quan quản lý
- Tổ chức và doanh nghiệp
- Cá nhân
=> liên quan đến hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm

Bỏ đối tượng cá nhân

Quy trình sản xuất sản phẩm phần mềm

Gồm 07 công đoạn:
(1) Xác định yêu cầu : mô tả ý tưởng về phần mềm, các đặc tính, ngữ cảnh sử dụng…
(2) Phân tích và thiết kế: đặc tả các yêu cầu, thiết lập thuật toán…
(3) Lập trình, viết mã lệnh
(4) Kiểm tra, thử nghiệm
(5) Hoàn thiện, đóng gói sản phẩm
(6) Cài đặt, chuyển giao, hướng dẫn sử dụng, bảo trì…
(7) Phát hành, phân phối : bán, cho thuê,...

Bổ sung, sửa đổi một số điểm trong từng công đoạn.

Xác định HĐ sản xuất phần mềm đáp ứng quy trình

Không quy định yêu cầu chung

Yêu cầu chung : ngành nghề sản xuất sản phẩm phần mềm được quy định trong Giấy chứng nhận ĐKDN, chứng nhận đầu tư,… và thuộc danh mục sản phẩm phần mềm (theo Thông tư 09/2013/TT-BTTTT)

 

Hoạt động được xác định là hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình khi đối với sản phẩm đó tổ chức, doanh nghiệp thực hiện ít nhất một trong hai công đoạn (1) và (2)

Quy định ba trường hợp mà hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân được xác định là hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm và đáp ứng quy trình.

Đơn giản hóa quy định về trường hợp hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình; chú trọng hai công đoạn chính trong trong quy trình sản xuất sản phẩm phần mềm là (1) Xác định yêu cầu và (2) Phân tích, thiết kế

Quy định danh sách các tài liệu tương ứng với từng tác nghiệp thuộc các công đoạn mà tổ chức, doanh nghiệp đã thực hiện.

Không quy định

 

Như vậy để được "Công nhận"hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm thì cần có đầy đủ tài liệu chứng minh một trong hai công đoạn đó là xác định yêu cầu hoặc phân tích, thiết kế trong 07 công đoạn của quy trình sản xuất sản phẩm phần mềm.

Ngoài ra, Thông tư 13 cũng quy định về điều khoản chuyển tiếp đối với các hoạt động sản xuất phần mềm đã được xác định đáp ứng quy trình theo quy định trước thời điểm trước khi Thông tư 13 có hiệu lục, sẽ vẫn tiếp tục được coi là đáp ứng quy trình sản xuất phần mềm cho đến khi hết thời hạn của dự án đầu tư đã được phê duyệt.

vui lòng xem chi tiết toàn bộ văn bản tại đây

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc cần tư vấn mọi người có thể để lại thông tin bên dưới để được tư vấn hỗ trợ nhé.