Dịch vụ tư vấn kế toán


...


+ Tư vấn các thủ tục kế toán, các loại chứng từ liên quan đến kế toán.

+ Lập báo cáo tài chính định kỳ cho doanh nghiệp.

+ Hoàn thiện sổ sách kế toán và xử lý các tình huống liên quan đến chứng từ.