Dịch vụ thuế


...


+ Tư vấn xử lý các vấn đề sai sót liên quan đến qui định về thuế.

+ Hoàn thuế VAT, thu nhập cá nhân, quyết toán thuế và kê khai thuế trọn gói.

+ Làm việc trực tiếp với chi cục Thuế các vấn đề liên quan đến thuế của Doanh nghiệp.