Dịch vụ quản lý


...


+ Hỗ trợ và tư vấn làm các thủ tục hành chính.

+ Tư vấn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,.

+ Tư vấn quy trình quản lý nhân sự, xây dựng hệ thống lương