CÔNG VĂN số 2835/TCT-TTKT (14/07/2020) của Tổng Cục Thuế Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 68/2020/NĐ-CP về giao dịch liên kết


...


1. Đối với kỳ quyết toán thuế năm 2019

- DN đã kê khai quyết toán (kê khai QT trước 31/03/2020) thì thực hiện khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN theo Nghị định 68

- DN chưa đến kỳ khai quyết toán thuế năm 2019 thì thực hiện theo quy định sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 68

2. Đối với việc xử lý hồi tố cho kỳ tính thuế 2017, 2018

Việc xử lý hồi tố chi phí lãi vay khống chế theo quy định tại khoản 3 điều 8 Nghị định 20 cho các năm 2017,2018 chỉ áp dụng đối với quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 8 Nghị định 20 sửa đổi bổ sung tại Điều 1 Nghị định 68, cụ thể:

- Được áp dụng nâng ngưỡng khống chế chi phí lãi vay từ 20% lên 30%

- Được áp dụng phương pháp tính chi phí lãi vay thuần (lãi vay TRỪ lãi tiền gửi, lãi cho vay)

- Không áp dụng hồi tố đối với quy định chuyển tiếp chi phí và mở rộng đối tượng áp dụng tại Nghị định 68/2020/NĐ-CP cho các năm 2017, 2018.

Như vậy, theo công văn hướng dẫn thì quy định chuyển tiếp CP lãi vay không được trừ và đối tượng áp dụng mở rộng chỉ áp dụng cho kỳ tính thuế bắt đầu từ năm 2019.

Các hướng dẫn về việc bù trừ số thuế đã nộp trong các năm 2017, 2018 và địa điểm, hình thức thực hiện, vui lòng xem chi tiết toàn bộ văn bản TẠI ĐÂY

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc cần tư vấn mọi người có thể để lại thông tin bên dưới để được tư vấn hỗ trợ nhé.