...
CÔNG VĂN số 2835/TCT-TTKT (14/07/2020) của Tổng Cục Thuế Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 68/2020/NĐ-CP về giao dịch liên kết

Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 68/2020/NĐ-CP về giao dịch liên kết

2020-08-02 11:01:58

...
Điểm mới của Thông tư 13 thay thế Thông tư 16 về sản xuất sản phẩm phần mềm

Thông tư này xác định các tiêu chí về một hoạt động sản xuất đủ điều kiện là hoạt động "sản xuất phần mềm", nhằm xác định chính sách ưu đãi thuế TNDN dành cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm phần mềm.

2020-09-11 22:10:30

...
MỨC GIẢM TRỪ GIA CẢNH NĂM 2020

Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 về việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế Thu nhập cá nhân, áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020. Văn bản có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2020

2020-09-16 10:18:37